Algemene voorwaarden

1. De rechtsverhouding tussen Quinta Essentia, vertegenwoordigd door Sanne Umans, met maatschappelijke zetel Vinusakker 85 te 2950 Kapellen, KBO 0667.912.405 (hierna ‘Quinta Essentia’ genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’).

De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De prestaties van Quinta Essentia bestaan uit het verkopen van cursussen, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘(de) cursussen’. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de cursussen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden.

Bijgevolg aanvaardt de klant dat Quinta Essentia geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Cursussen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Quinta Essentia neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

2. Inschrijving en aankoop – Elke inschrijving en aankoop van een cursus door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen Quinta Essentia en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door Quinta Essentia. Na deze bevestiging zendt Quinta Essentia een factuur.

3. Betalingsmodaliteiten – Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 100,00. Quinta Essentia behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar verkopen het principe van voorafbetaling te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.

4. Annulering -Elke annulering van de bestelling van een Cursus door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Quinta Essentia te worden aanvaard. De bestelling van een Cursus kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Cursus nog niet in gebruik is genomen. In geval van annulering van de bestelling van een Cursus is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

5. Digitale cursussen en bestanden, welke worden aangekocht en onmiddellijk kunnen gedownload, bekeken of gelezen worden kunnen in geen geval worden geannuleerd en worden niet terugbetaald. Na betaling van de bestelling, kunt u de digitale cursus en/of digitaal bestand meteen lezen. Bij aankoop is er bijgevolg geen herroepingsrecht en stemt u in met directe levering. Paswoorden zijn steeds persoonlijk en zijn niet overdraagbaar. Elke inbreuk hierop zal aanleiding geven tot een schadevergoeding ter waarde van het volledig facturatiebedrag, onverminderd de gewone facturatie en onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

6. Alle prijzen van Quinta Essentia zijn (behoudens anders vermeld) inclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Quinta Essentia en de klant.

7. Quinta Essentia is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Quinta Essentia te voldoen, kan Quinta Essentia alle deelnames door de klant aan Cursussen en/of de verdere uitvoering van diensten/levering van producten opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

8. Quinta Essentia zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Cursussen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van Quinta Essentia, ) kan Quinta Essentia de Cursussen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen.

9. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Quinta Essentia krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Quinta Essentia beperkt tot de vergoeding die aan haar betaald werd voor haar diensten. Quinta Essentia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Quinta Essentia aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Quinta Essentia wordt weerhouden, is Quinta Essentia er enkel toe gehouden de Cursus te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

10. De rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

11. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Cursus niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Cursus geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Quinta Essentia.